8

Đời sống Pháp luật Tin nóng Uncategorized

Q̼u̼á̼t̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼2̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼Q̼.̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼6̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼ ̼(̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼.̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼d̼ù̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼B̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼r̼ỏ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼


̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼N̼g̼.̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼6̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼1̼%̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼N̼.̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼.̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

Xem Thêm : B̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼.̼1̼2̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼Q̼.̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼.̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼)̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼C̼.̼N̼.̼H̼.̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼1̼%̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼Ả̼N̼H̼:̼ ̼S̼O̼N̼G̼ ̼M̼A̼I̼

̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼.̼6̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼C̼.̼N̼.̼H̼.̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼r̼ỏ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼.̼6̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼
̼D̼o̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼?̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼d̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ể̼.̼.̼.̼ ̼”̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼”̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼7̼ ̼-̼ ̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼à̼ ̼1̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼x̼o̼a̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼
̼P̼h̼í̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼;̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼l̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼.̼.̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼ ̼
̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.