TIN BUỒN: Vừa Xong, Trường Giang cùng anh em NS gà.o khó.c khi 2 nghệ sĩ trẻ đi diễn gặp tai nạп c.hế.t ngay tại chỗ

Đời sống Showbiz Tin nóng Uncategorized

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼N̼g̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼G̼i̼a̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼

Cô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼R̼i̼ề̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼R̼i̼ề̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼á̼t̼ ̼A̼T̼A̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼N̼g̼ô̼n̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼â̼m̼ ̼G̼i̼a̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼.̼

T̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼G̼i̼a̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼-̼3̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼N̼g̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼G̼i̼a̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼T̼.̼7̼4̼1̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼R̼i̼ề̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼R̼i̼ề̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

T̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼N̼g̼ô̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼O̼a̼n̼h̼,̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼
̼
̼N̼h̼ó̼m̼ ̼A̼T̼A̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼C̼h̼í̼ ̼N̼g̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼.̼ ̼“̼C̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼”̼ ̼–̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

C̼l̼i̼p qu̼a̼y c̼ả̼n̼h̼ 1̼ a̼n̼h̼ C̼A̼ b̼ị̼ t̼ạ̼i̼ n̼ạ̼n̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g,̼ c̼á̼n̼ đ̼ứ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ khi cứυ một cháu bé băng qυɑ đường кʜôɴɢ qυαɴ ѕάτ

M̼ộ̼t̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼ đ̼ã̼ x̼ả̼y v̼à̼o̼ l̼ú̼c̼ 1̼7̼h̼1̼0̼ n̼gà̼y 25/2,̼ t̼ạ̼i̼ X̼a̼ l̼ộ̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ (̼đ̼o̼ạ̼n̼ gầ̼n̼ c̼h̼â̼n̼ c̼ầ̼u̼ R̼ạ̼c̼h̼ C̼h̼i̼ế̼c̼,̼ ph̼ư̼ờ̼n̼g T̼r̼ư̼ờ̼n̼g T̼h̼ọ̼,̼ qu̼ậ̼n̼ T̼h̼ử̼ Đ̼ứ̼c̼)̼ l̼à̼m̼ m̼ộ̼t̼

V̼à̼o̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ t̼r̼ê̼n̼,̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ m̼a̼n̼g B̼K̼S̼:̼ 6̼0̼M̼-̼4̼8̼5̼9̼ (̼c̼h̼ư̼a̼ r̼õ̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼)̼ l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼ừ̼ h̼ư̼ớ̼n̼g n̼gã̼ t̼ư̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼ v̼ề̼ c̼ầ̼u̼ S̼à̼i̼ Gò̼n̼ đ̼ã̼ t̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ x̼e̼ A̼t̼t̼i̼l̼a̼ m̼a̼n̼g B̼K̼S̼ 5̼1̼V̼1̼-̼5̼0̼8̼1̼ d̼o̼ a̼n̼h̼

N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g c̼á̼n̼ b̼ộ̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ ph̼ư̼ờ̼n̼g L̼i̼n̼h̼ X̼u̼â̼n̼,̼ qu̼ậ̼n̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼.̼

M̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ c̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ k̼h̼i̼ đ̼ó̼ b̼ê̼n̼ l̼ề̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g c̼ó̼ t̼ớ̼i̼ 3̼ c̼h̼i̼ế̼u̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ đ̼ậ̼u̼ l̼ấ̼n̼ h̼ế̼t̼ l̼à̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g d̼à̼n̼h̼ c̼h̼o̼ x̼e̼ gắ̼n̼ m̼á̼y.̼ A̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼r̼á̼n̼h̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ đ̼a̼n̼g c̼h̼ạ̼y v̼ớ̼i̼ t̼ố̼c̼ đ̼ộ̼ c̼a̼o̼ t̼ô̼n̼g v̼à̼o̼

X̼e̼ t̼ả̼i̼ t̼ô̼n̼g t̼r̼ự̼c̼ d̼i̼ệ̼n̼ v̼à̼ k̼é̼o̼ đ̼i̼ gầ̼n̼ 1̼5̼m̼ đ̼ã̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ a̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g b̼ị̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g n̼ặ̼n̼g s̼a̼u̼ đ̼ó̼ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼,̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ A̼t̼t̼i̼l̼a̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ n̼á̼t̼ b̼é̼t̼ ph̼ầ̼n̼ đ̼ầ̼u̼.̼ K̼h̼i̼ b̼ị̼ n̼ạ̼n̼ a̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g v̼ẫ̼n̼ m̼ặ̼c̼ qu̼â̼n̼ ph̼ụ̼c̼ c̼ủ̼a̼ n̼gà̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼.̼

d̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ qu̼a̼y t̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g,̼ a̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g b̼ị̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ c̼á̼n̼ n̼ga̼n̼g h̼ô̼n̼g,̼ d̼ậ̼p n̼á̼t̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ t̼ừ̼ h̼ô̼n̼g t̼r̼ở̼ x̼u̼ố̼n̼g.̼ T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼,̼

s̼a̼u̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ a̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g t̼ỏ̼ r̼a̼ r̼ấ̼t̼ t̼ỉ̼n̼h̼ t̼á̼o̼,̼ t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ c̼ò̼n̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ 1̼ s̼ố̼ c̼â̼u̼ h̼ỏ̼i̼ l̼i̼ê̼n̼ qu̼a̼n̼ t̼ớ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ể̼ gọ̼i̼ v̼ề̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼.̼

T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼o̼ạ̼n̼ v̼i̼d̼e̼o̼,̼ s̼a̼u̼ 5̼ ph̼ú̼t̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ n̼ằ̼m̼ t̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g,̼ a̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼ m̼ặ̼c̼ d̼ù̼ c̼ó̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ c̼ũ̼n̼g n̼h̼ư̼ x̼e̼ qu̼a̼ l̼ạ̼i̼.̼

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ gâ̼y t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ t̼ả̼i̼ đ̼ã̼ gử̼i̼ c̼h̼ì̼a̼ k̼h̼ó̼a̼ v̼à̼ gi̼ấ̼y t̼ờ̼ x̼e̼ c̼h̼o̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ b̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g r̼ồ̼i̼ b̼ỏ̼ t̼r̼ố̼n̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼a̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ n̼a̼y n̼h̼ậ̼n̼ v̼à̼ x̼e̼m̼ đ̼c̼ v̼i̼d̼e̼o̼ t̼r̼ê̼n̼ yo̼u̼t̼u̼b̼e̼ v̼ề̼ 1̼ a̼n̼h̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ b̼ị̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ c̼á̼n̼ n̼á̼t̼ đ̼ứ̼t̼ n̼ử̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼ư̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g v̼ẫ̼n̼ c̼ò̼n̼ s̼ố̼n̼g v̼à̼ c̼ử̼ đ̼ộ̼n̼g,̼ n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼i̼ đ̼ư̼a̼ v̼à̼o̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼ì̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g.̼ a̼i̼ c̼ó̼ po̼s̼t̼ l̼ê̼n̼ n̼h̼é̼,̼ yo̼u̼t̼u̼b̼e̼ n̼ó̼ d̼e̼l̼ r̼ồ̼i̼

s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼A̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼e̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼

Xem T̼h̼ê̼m̼:̼ a̼n̼h̼ C̼A̼ đ̼ó̼ c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ị̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ cùng n̼gà̼y

X̼e̼ t̼ả̼i̼ c̼á̼n̼ n̼á̼t̼ x̼e̼ gắ̼n̼ m̼á̼y,̼ m̼ộ̼t̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ử̼ n̼ạ̼n̼

(̼D̼â̼n̼ t̼r̼í̼)̼ -̼ M̼ộ̼t̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼ đ̼ã̼ x̼ả̼y v̼à̼o̼ l̼ú̼c̼ 1̼7̼h̼00 n̼gà̼y 25/2,̼ t̼ạ̼i̼ X̼a̼ l̼ộ̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ (̼đ̼o̼ạ̼n̼ gầ̼n̼ c̼h̼â̼n̼ c̼ầ̼u̼ R̼ạ̼c̼h̼ C̼h̼i̼ế̼c̼,̼ ph̼ư̼ờ̼n̼g T̼r̼ư̼ờ̼n̼g T̼h̼ọ̼,̼ qu̼ậ̼n̼ T̼h̼ử̼ Đ̼ứ̼c̼)̼ l̼à̼m̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼i̼ế̼n̼ s̼ĩ̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼.̼

V̼à̼o̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ t̼r̼ê̼n̼,̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ m̼a̼n̼g B̼K̼S̼:̼ 6̼0̼M̼-̼4̼8̼5̼9̼ (̼c̼h̼ư̼a̼ r̼õ̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼)̼ l̼ư̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼ừ̼ h̼ư̼ớ̼n̼g n̼gã̼ t̼ư̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼ v̼ề̼ c̼ầ̼u̼ S̼à̼i̼ Gò̼n̼ đ̼ã̼ t̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ x̼e̼ A̼t̼t̼i̼l̼a̼ m̼a̼n̼g B̼K̼S̼ 5̼1̼V̼1̼-̼5̼0̼8̼1̼ d̼o̼ a̼n̼h̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g,̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ ph̼ư̼ờ̼n̼g L̼i̼n̼h̼ X̼u̼â̼n̼,̼ qu̼ậ̼n̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼.̼

M̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ c̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ k̼h̼i̼ đ̼ó̼ b̼ê̼n̼ l̼ề̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g c̼ó̼ t̼ớ̼i̼ 3̼ c̼h̼i̼ế̼u̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ đ̼ậ̼u̼ l̼ấ̼n̼ h̼ế̼t̼ l̼à̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g d̼à̼n̼h̼ c̼h̼o̼ x̼e̼ gắ̼n̼ m̼á̼y.̼ A̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼r̼á̼n̼h̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ đ̼a̼n̼g c̼h̼ạ̼y v̼ớ̼i̼ t̼ố̼c̼ đ̼ộ̼ c̼a̼o̼ t̼ô̼n̼g v̼à̼o̼

X̼e̼ t̼ả̼i̼ t̼ô̼n̼g t̼r̼ự̼c̼ d̼i̼ệ̼n̼ v̼à̼ k̼é̼o̼ đ̼i̼ gầ̼n̼ 1̼5̼m̼ đ̼ã̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ a̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g b̼ị̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g n̼ặ̼n̼g s̼a̼u̼ đ̼ó̼ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼,̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ A̼t̼t̼i̼l̼a̼ c̼ủ̼a̼ a̼n̼h̼ n̼á̼t̼ b̼é̼t̼ ph̼ầ̼n̼ đ̼ầ̼u̼.̼ K̼h̼i̼ b̼ị̼ n̼ạ̼n̼ a̼n̼h̼ T̼r̼u̼n̼g v̼ẫ̼n̼ m̼ặ̼c̼ qu̼â̼n̼ ph̼ụ̼c̼ c̼ủ̼a̼ n̼gà̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼.̼

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ gâ̼y t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ t̼ả̼i̼ đ̼ã̼ gử̼i̼ c̼h̼ì̼a̼ k̼h̼ó̼a̼ v̼à̼ gi̼ấ̼y t̼ờ̼ x̼e̼ c̼h̼o̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ b̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g r̼ồ̼i̼ b̼ỏ̼ t̼r̼ố̼n̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼a̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.