TIN BUỒN (TỐI 6/4): Tạm biệt một huyền thoại VTV3 – BTV Phương Thảo

Đời sống Pháp luật Showbiz Tin nóng Uncategorized

C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼T̼V̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼B̼T̼V̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼1̼9̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼“̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼T̼V̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼1̼9̼h̼,̼ ̼B̼T̼V̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼B̼T̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

C̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼é̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼T̼V̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼V̼T̼V̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼L̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼1̼9̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼B̼T̼V̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼”̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼T̼V̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼B̼T̼V̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼ ̼

̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼B̼T̼V̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼B̼T̼V̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼B̼T̼V̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼á̼i̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

B̼T̼V̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼.̼.

B̼T̼V̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼B̼T̼V̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼.̼

̼B̼T̼V̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼,̼ ̼1̼9̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼B̼T̼V̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼B̼T̼V̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼1̼9̼h̼,̼ ̼B̼T̼V̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼B̼T̼V̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼T̼V̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼1̼9̼h̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼B̼T̼V̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼

̼B̼T̼V̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼
̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ũ̼a̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼1̼,̼5̼ ̼–̼ ̼3̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼1̼5̼ ̼–̼ ̼5̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼á̼t̼,̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼…̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ù̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼…̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼1̼9̼h̼,̼ ̼B̼T̼V̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼.̼
“̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼…̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼…̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ã̼o̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼”̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼.̼

̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼3̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼:̼ ̼”̼À̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼u̼ ̼d̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼.̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼é̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼C̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼C̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼
“̼T̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ế̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ế̼p̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼e̼o̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼

̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ạ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼é̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼”̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.