Clip: Nữ tài xế vừa lái xe vừa livestream đâm tử vong học sinh ở Lâm Đồng

Đời sống Tin nóng Uncategorized

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼N̼.̼Y̼.̼N̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼ ̼T̼ẻ̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ờ̼ ̼P̼L̼O̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼ ̼L̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼ ̼T̼ẻ̼h̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼.̼

Vụ nữ tài xế vừa livestream vừa lái xe tông chết nữ sinh ở Lâm Đồng: Tài xế chưa có bằng lái - Hình 1

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼0̼/̼4̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼3̼C̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼ ̼T̼ẻ̼h̼)̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼5̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼B̼K̼S̼:̼ ̼4̼9̼N̼1̼-̼1̼3̼0̼.̼3̼3̼ ̼d̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼t̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼(̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼B̼K̼S̼ ̼4̼9̼A̼-̼4̼5̼0̼3̼2̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

Vụ nữ tài xế vừa livestream vừa lái xe tông chết nữ sinh ở Lâm Đồng: Tài xế chưa có bằng lái - Hình 2

T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼ ̼T̼ẻ̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼(̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼ ̼L̼â̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼ ̼T̼ẻ̼h̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼4̼9̼A̼-̼4̼5̼0̼3̼1̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼ ̼7̼2̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼ ̼T̼ẻ̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼q̼u̼ẹ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼C̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.